در موارد زیر از ضبط صدا و سپس تایپ فایل صوتی و تبدیل به نوشتار استفاده می شود.

در تمامی موارد فوق امکان تایپ فوری صداهای ضبط شده وجود دارد.