دانشگاه آزاد تهران مرکز یکی از معروفترین و بزرگترین دانشگاههای آزاد کشور می باشد.

در این مقاله نظر چند نفر از دانشجویان این دانشگاه در مورد نکات مهم تایپ پایان نامه این دانشگاه را مشاهده می فرمایید.

صفحه عنوان داخل جلد محل آرم دانشگاه فونت سطرها فاصله سطرها نام اساتيد راهنما و مشاور 2- صفحه تصويب نامه نام دانشجو تاريخ دفاع درجه ارزشيابي نام و امضاء هيأت داوران 3- صفحه كپي رايت تاريخ و نام و نام خانوادگي دانشجو امضاء دانشجو 4- صفحه سپاسگزاري و تقديم( در صورت وجود ) حاشيه تعداد سطر 5- فهرست مطالب شماره‌گذاري فصل‌ها و بخشها عناوين و شماره صفحه 6- فهرست شكل‌ها شماره‌گذاري عنوان و شماره‌ صفحه 7- فهرست جداول شماره‌گذاري عنوان و شماره صفحه 8- فهرست فهرست نمودار‌ها يا نقشه‌ها( در صورت وجود ) شماره‌گذاري عنوان و شماره صفحه 9- فهرست علائم و اختصارات چيدمان علائم 10- چكيده عنوان نوع فونت حاشيه‌ها كليد واژه‌ها 11- پيكر بندي متن پايان‌نامه(بر اساس رشته مربوطه) مقدمه بررسي منابع يا ادبيات تحقيق مواد و روش‌ها يا روش كار نتايج يا يافته‌ها بحث، نتيجه‌گيري و پيشنهادات 12- مشخصات فصل‌ها و صفحه‌ها شروع هر فصل صفحه اول هر فصل شماره‌گذاري صفحات حاشيه‌ها و سرصفحه فاصله خطوط نوع فونت نحوه تايپ كلمات مركب(Ctrl+ Shift+ Space) نحوه تايپ اسامي لاتين و معادل آنها در پاورقي 13- فرمول‌ها و معادلات نگارش يكنواختي محل معادلات شماره‌گذاري معادلات 14- واحدها سيستمSI 15- مشخصات شكل‌ها عنوان شكل شماره شكل خوانايي شكل 16- مشخصات جداول عنوان جدول شماره مشخصات خطوط 17- نحوه ارجاع به منابع در داخل متن استفاده از روش نام و سال يا روش شماره‌گذاري 18- پيوست‌ها پيوست اسامي لاتين و معادل فارسي آنها شماره‌گذاري پيوست‌ها ارجاع به پيوست‌ها در داخل متن 19- ليست منابع يكنواختي تايپ منابع بر مبناي مؤلفين و سال انتشار رعايت فرمت نگارش منابع 20- چكيده انگليسي(Abstract) نوع فونت و اندازه يك صفحه و در قالب يك پاراگراف كلمات كليدي(Keyword) 21- صفحه عنوان انگليسي موجود است مطابق با فرمت است.

تایپ تنظیم و ویرایش پایان نامه دانشگاه آزاد تهران مرکز

اندازه کاغذو نوع تایپ 1. متن پایان نامه با برنامه WORD تایپ شود. 2. کاغذ متن در اندازه A4 (21در 7/29 سانتیمتر )باشد . 3. هر صفحه دارای 22 سطر و حاشیه راست ، چپ ،بالا و پایین به ترتیب برابر با 5/3 ، 5/2 ، 5/3و 3 سانتیمتر باشد در نتیجه عرض متن 15 سانتی متر خواهد بود. 4. برای تایپ بخش های مختلف پایان نامه از قلمهای زیر استفاده شود: نوع متن نوع قلم اندازه متن فارسی تیترهای اصلی تیترهای فرعی عنوان چکیده فارسی متن چکیده فارسی عنوان چکیده انگلیسی متن چکیده انگلیسی فهرست مراجع فارسی/عربی فهرست مراجع انگلیسی لوتوس نازک یاقوت لوتوس سیاه یاقوت لوتوس نازک Times New Roman Times New Roman لوتوس نازک Times New Roman 14 16 14 16 14 14 12 11 10 ب: نوع جنس و رنگ جلد : 1. جلد پایان نامه از نوع گالینگور می باشد که عیناً مطالب نمونه مندرج در صفحه روی جلد زرکوب می شود. 2. رنگ جلد پایان نامه های کارشناسی ارشد سورمه ای و رنگ جلد رساله های دکترای تخصصی مشکی می باشد. ج : تسلسل مطالب و صفحات : 1. روی جلد (مطابق فرم استاندارد شرح روی جلد –پیوست ) 2. صفحه بسم الله الرحمن الرحیم 3. صفحه عنوان (عیناً مطابق شرح روی جلد ) 4. صفحه تقدیم به ….(حداکثر یک صفحه ) 5. یک صفحه برای تشکر و قدردانی (در این صفحه از همه افرادیکه در تدوین رساله یا پایان نامه ،پژوهشگر را یاری نموده اند تشکر می شود. ) 6. تعهدنامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد 7. صفحه مربوط به تصویب پایان نامه یا رساله با ذکر نمره و درجه با امضاء استاد راهنما 8. فرم چکیده ویژه چاپ در پژوهشنامه دانشگاه 9. فهرست مطالب (بشرح مندرج در آلبوم نمونه ) 10. پیکره اصلی پایان نامه شامل تمام فصول 11. فهرست منابع ومأخذ(شامل صورت دقیق و کامل همه مراجعی است که در متن پایان نامه به انها استناد شده است) 12. پیوستها و ضمائم (شامل جداول ،نمودارها،شکل ها ،تست ها وپرسشنامه های خود ساخته و برنامه های رایانه ای …) 13. چکیده انگلیسی 14. عین شرح پشت جلد که در صفحه آخر به زبان انگلیسی درج می شود. 15. شرح پشت جلد (مطابق فرم استاندارد-انگلیسی) د- شماره گذاری : – شماره گذاری صفحات : صفحات ” یسم الله الرحمن الرحیم ” و “عنوان ” ، “چکیده مخصوص چاپ در پژوهشنامه ” ، “تصویب پایان نامه یا رساله با ذکر نمره ” ، ” تقدیم ” و “تشکر و قدردانی ” شماره گذاری نمی شود . صفحات ” فهرست ها ” با حروف الفبای فارسی (الف ، ب، ج، … ) شماره گذاری خواهد شد .سایر صفحات شماره گذاری می شوند که لازم است شماره گذاری صفحات در وسط و پایین صفحه انجام گیرد. شماره گذاری فصول و بخش ها : هر پایان نامه دارای چند فصل (معمولاً 5 فصل ) می باشد و هر فصل نیز معمولاً دارای چند بخش می باشد. صفحه اول هر فصل باید از خط پنجم شروع شود.هر یک از بخشهای هر فصل با دو شماره که با خط تیره از یکدیگر جدا شده اند ، مشخص می گردد.عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره ترتیب بخش مورد نظر است .در صورتیکه یک بخش دارای زیر بخش باشد ، شماره هر زیر بخش در سمت چپ شماره مذکور قرار می گیرد، مثل(2-4-3) یعنی زیر بخش سوم از بخش چهارم فصل دوم. – شماره گذاری شکلها ، جدولها ،نمودار و نقشه ها شماره گذاری شکلها ،جدولها ، نمودارها و نقشه ها مانند روال قبلی است .مثلاً دهمین شکل در فصل سوم به صورت (شکل 3-10) نوشته می شود. – شماره گذاری پیوست ها پیوست های پایان نامه با حروف الفبای فارسی نامگذاری می شوند.شکلها و جدولهای موجود در هر پیوست ، با توجه به پیوست مربوطه شماره گذاری خواهد شد.به عنوان مثال :سومین جدول در پیوست” ب” به این صورت نوشته می شود(جدول ب-3) – شماره گذاری روابط و فرمولها هر رابطه در متن پایان نامه ، با دو شماره که با خط فاصله از یکدیگر جدا می شوند ، مشخص می شود.عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عددسمت چپ ، شماره مورد نظر است .مثلاً هشتمین رابطه در فصل ششم به صورت (6- 8) نوشته می شود. ه – شیوه ذکر منابع و مأخذ 1- فهرست منابع و مأخذ: مقصود از درج فهرست منابع ومأخذ ، تهیه و تدوین صورت کامل و دقیق تمام منابع وماخذی است که در متن پایان نامه به آنها استناد شده می باشد و بعبارت دیگر هدف آنستکه بدینوسیله میزان تلاش وکنکاش پژوهشگر در بررسی و استفاده از منابع گوناگون مشخص شود و همچنین ضمن رعایت حقوق سایر مولفان و نویسندگان ،امکان دسترسی خواننده به منابع فراهم شود. قالب کلی تنظیم اطلاعات مربوط به فهرست منابع به صورت زیر است : * منابع فارسی : کتاب : نام خانوادگی نویسنده ،نام نویسنده ، عنوان کتاب ، سال نشر فشماره جلد ، نوبت چاپ ،محل انتشار ،ناشر . مجله : نام خانوادگی نویسنده ، نام نویسنده ، عنوان مقاله ، تاریخ نشر ، نام مجله ، شماره ، دوره * منابع انگلیسی : کتاب : به ترتیب و از چپ به راست : نام خانوادگی نویسنده ، نام نویسنده ، عنوان کتاب ، محل انتشار ، ناشر ، سال انتشار مجله : نام خانوادگی نویسنده ، نام نویسنده ، عنوان مقاله ، نام مجله ، شماره ، دوره ، سال انتشار . 2- روش مأخذ دهی : لازم است برای دادن مأخذ از شیوه “درون متنی” بشرح زیر استفاده شود: *منابع فارسی : در انتهای مطلب مورد نظر و داخل پرانتز به ترتیب : “نام خانوادگی نویسنده ، سال چاپ ، شماره صفحه یا صفحات ” درج می شود. در صورتیکه از کتاب یا مقاله ترجمه شده ای استفاده شده باشد ، می بایست نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان (حداکثر 3 نویسنده ) به زبان فارسی بدون اشاره بنام مترجم ذکر شود.و در صورتیکه کتاب یا مقاله ترجمه شده به فارسی بیش از 3 نفر نویسنده داشته باشد، می بایست تنها نام خانوادگی نویسنده اول (نه مترجم ) و بدنیال آن عبارت ” و دیگران ” ذکر شود : (….. و دیگران ، سال چاپ ترجمه کتاب در ایران ، شماره صفحه یا صفحات ) و هنگامیکه یک منبع برای چند بار تکرار می شود عبارت همان منبع و شماره صفحه ذکر می شود منابع انگلیسی : در صورتیکه از کتاب یا مقاله به زبان اصلی استفاده می شود ،می بایست به ترتیب و از چپ به راست نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان (حداکثر 3 نفر ) ، سال چاپ ، شماره صفحه یا صفحات ) بصورت انگلیسی ذکر شود و در مواردیکه کتاب یا مقاله به زبان اصلی ، دارای بیش از 3 نویسنده باشد ، باید تنها نام خانوادگی نفر اول ذکر شده و سپس از واژه (eta1 ) استفاده شود : بصورت : ( Last Name & Eta1,2002,214-229 ) در صورتیکه یک منبع انگلیسی برابر چند بار تکرار می شود ، در انتهای مطلب داخل پرانتز عبارت (Lbid,P )ذکر می شود و – پیوستها و ضمائم : پیوستها شامل شکلها ، جداول ، نمودارها و نقشه ها بعد از آخرین صفحه فصل آخر قرار م یگیرند .چنانچه تعداد آنها زیاد باشد م یبایست فهرست آنها تهیه و در بخش آخر ” فهرست مطالب ” پایان نامه یا رساله درج گردد. – چنانچه ضمائم و پیوستهای بزرگتر از صفحات اصلی پایان نامه باشند با استفاده از دستگاه فتوکپی ها ی مخصوص، کوچک و استاندارد شده و در صورتیکه می بایست بعضی از آنها بزرگ تر از برگ A4 باشند ، می بایست بنحوی تا شوند که از قاب جلد خارج نشده و ترجیحاً درون جیبی (مانند پاکت ) که در صفحه جلد تعبیه می شود قرار گیرد. ز-چکیده به زبان انگلیسی (Abstract ) : لازم است خلاصه پایان نامه یا رساله حداکثر تا 250 کلمه و در یک صفحه تهیه و تدوین شده و ماقبل صفحه آخر قرار گیرد. ح – شرح پشت جلد به زبان انگلیسی : شرح پشت جلد که به زبان انگلیسی تهیه می شود ، عیناً مطالب ترجمه شده شرح روی جلد است با این تفاوت که عناوین استاد راهنما و مشاور در پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی متفاوت و بشرح زیر می باشد : – برای پایان نامه کارشناسی ارشد : استاد راهنما و اساتید راهنما (Advisor,Thesis Advisor ) استاد مشاور (Consulting-Advisor ) – برای رساله دکتری : استاد راهنما (Thesis supervisor یا Supervisor ) استاد مشاور (Consulting Supervisor )

کاغذ متن در اندازه A4 هر صفحه دارای 22 سطر و حاشیه راست ، چپ ،بالا و پایین به ترتیب برابر 3.5 و2.5 و 3.5 و 3سانتیمتر باشد.متن فارسی با لوتوس 14 و تیترها با فونت یاقوت 16 و متن انگلیسی time new roman