تایپ پایان نامه بر اساس آیین نامه دانشگاه علوم و تحقیقات

واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، یکی از مهمترین واحدهای دانشگاه آزاد کشورمان می باشد.

در حال حاضر دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی از جمله کارشناسی ارشد و دکتری، در این دانشگاه مشغول به تحصیل می باشند.

به منظور یکسان سازی پایان نامه ها و هماهنگی بیشتر بین پایان نامه های این دانشگاه، رنگ جلد پایان نامه کارشناسی ارشد آبی و رنگ جلد تز دکتری مشکی ساده تعیین شده است.

کلیه پایان نامه ها بایستی با برنامه ورد مایکروسافت (Microsoft word)  تایپ و حروف چینی شود و بایستی در قطع A4 تنظیم و چاپ شود.

تایپ و ویرایش پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

بخشهای مختلف پایان نامه واحد علوم و تحقیقات

پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران بایستی دارای قسمتهای زیر باشد.

روي جلد پایان نامه بصورت زرکوب

بسم اﷲ الرحمن الرحیم صفحه الف

منشور اخلاقی پژوهش صفحه ب

فرم اصالت پایان نامه صفحه ج

طرح روي جلد به زبان فارسی صفحه د

سپاسگزاري صفحه ه

تقدیم به صفحه و

فهرست مطالب ادامه حروف ابجد

فهرست جدول ها

فهرست نمودارها

فهرست شکلها

فهرست نقشه ها

چکیده

فصول پایان نامه

تایپ پایان نامه خود را به ما بسپرید.

دانلود شیوه نامه تایپ پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم و تحقیقات کشور