اگر تاجر هستید و قصد دارید با چینی ها قرارداد ببندید