دست نویس کردن یک فایل ورد.

دانشجو می خواهد یک فایل موجود را با دست نویس خودکار آبی برایش انجام دهید.

2 پاسخ

دیدگاه‌ها بسته‌اند.